Cơ sở từ vựng về quản lý chất lượng

6 students

Đây không phải là một khoá đào tạo, mục đích nhằm cung cấp cho người học những khái niệmtừ vựng cơ bản trong quản lý chất lượng để có thể áp dụng một cách hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng, thu được giá trị từ các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng.

 

Nội dung được trích dẫn từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

 

 

 • I. THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG
 • II. THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH
  Đang cập nhật
 • III.THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG
  Đang cập nhật
 • IV. THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU
  Đang cập nhật
 • V. THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ
  Đang cập nhật
1,000.00₫